Logopedia

Stymulację rozwoju człowieka, a więc jego terapię, należy rozumieć jako świadome, systemowe oddziaływanie specjalisty (neurologopedy) i środowiska domowego pacjenta na wszystkie sfery mózgu człowieka, w celu niwelowania skutków zaburzeń spowodowanych uszkodzeniem mózgu oraz OUN. Dzięki nieustannemu dopływowi świadomie organizowanych bodźców na każdym etapie życia człowieka, kształtują się nowe umiejętności, niwelują uszkodzenia i utrwalają osiągnięte sprawności. Skuteczność działań terapeutycznych zależy od wiedzy, oraz zaangażowania całego środowiska w proces terapeutyczny. W Centrum Terapii Koniczynka wspomagamy terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną, rozwój człowieka przez cały okres jego życia.

Prowadzimy:
– wczesną stymulację rozwojową dla dzieci od 0-6
– diagnozę logopedyczną i neurologopedyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– terapię Opóźnionego Rozwoju Mowy
– terapię zaburzeń mowy u osób z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta, zespół Hellera)
– terapię zaburzeń mowy u osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim
– terapię zaburzeń mowy u osób z zespołem Downa
– terapię zaburzeń mowy u osób z Mózgowym Porażaniem Dziecięcym
– terapię osób z zaburzeniami płynności mowy
– terapię dla osób doświadczających trudności w artykułowaniu, konstruowaniu zdań, oraz rozumieniu mowy
– terapię pacjentów z afazją, dyspraksją, dysfonią, oraz dyzartrią
– terapię dla osób nie posiadających lub mających trudności z mową funkcjonalną
– terapię dla osób wybitnie zdolnych

Podczas procesu terapeutycznego w zakresie zajęć neurologopedycznych wspomagamy się metodami:
– Dyna – Lingua M.S. jest stosowana w terapii dzieci i osób dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami mowy, zwykle znacznego stopnia, których etiologia ma najczęściej charakter neurologiczny. Oddziaływuje na funkcje poznawcze, pamięć, myślenie, rozumowanie, podejmowanie decyzji, uczenie się.
– terapia neurotaktylna dr. S. Masgutowej
– SI
– elementy metody krakowskiej

Powyższe działania mają na celu nie tylko rozwój mowy ale również czuwanie nad przebiegiem rozwoju sprawności motorycznych i manualnych, spostrzegania wzrokowego, spostrzegania słuchowego, zabawy.

Koniczynkowi specjaliści