Terapia psychologiczna

MEDIACJA

Dobrowolne spotkanie stron znajdujących się w konflikcie, kryzysie w celu osiągnięcia porozumienia w obecności osoby trzeciej – mediatora.

Mediator jest bezstronny, wzajemnie akceptowany i neutralny.

            CEL MEDICJI

Wsparcie osób będących w konflikcie, kryzysie z powodu kwestii spornych w osiągnięciu przez nie porozumienia, które jest wzajemnie akceptowane.

            ZASTOSOWANIE MEDIACJI

Postępowanie mediacyjne stosuje się w każdej sytuacji spornej, w której strony mają trudność w osiągnięciu konsensusu.
            Warunkiem mediacji jest zgoda stron na zastosowanie postępowania mediacyjnego.

            RODZAJE MEDIACJI

            Mediacje karne

Nieletni sprawca czynu karalnego
Dorosły lub młodociany sprawca przestępstwa wobec którego wydano orzeczenie sądowe

Mediacje rodzinne

Porozumienie partnerów w sprawach o rozwód i separację

Zaspokojenie potrzeb rodziny

Alimenty

Sposób sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem

Uregulowania podziału majątku

            Mediacje sąsiedzkie

            Mediacje społeczne

            Mediacje oświatowe

            Mediacje gospodarcze

            Inne: nieletnie, pracownicze, polityczne, administracyjne

 

 

KORZYŚCI Z MEDIACJI

W wyniku postępowania mediacyjnego korzyści odnoszą strony waśni

Bezpośredni wpływ na rozwiązanie konfliktu, podejmują decyzję o zadośćuczynieniu, określają zasady dalszego współżycia.
Zmiana postaw z walki na działanie oparte na zrozumieniu i wspólnym rozwiązaniu nieporozumienia.

Realne szanse otrzymania zadośćuczynienia w formie materialnej, jak i moralnej.
Współdecydują o sobie i przebiegu konfliktu, kryzysu

Odreagowanie emocji, zmniejszenie stresu, lęku

Podjęcie odpowiedzialności za własne czyny

Uniknięcie zaangażowania w rozwiązanie sporu innych osób – niechcianych np. sąd, policja

Rozpoczęcie wszystkiego od nowa

Zapobieganie stygmatyzacji

Wyrażenie potrzeb i uczuć

Pojednanie się

Koniczynkowi specjaliści